hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

אמצעי ניטור בהרדמה

אמצעי ניטור בהרדמה

 

אמצעי ניטור הם אמצעי מדידה שונים המספקים מידע על פרמטרים מדידים. מגוון אמצעים עומדים לרשות המרדים לצורך ניטור מצבו של המטופל, על היבטיו השונים, במהלך ההרדמה ולאחריה. אמצעי ניטור מאפשרים השגת מידע מפורט ומדויק בזמן אמת, באופן שיאפשר התערבויות מתאימות מצד המרדים לשימור או תיקון המצב.