hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

אמצעי ניטור בהרדמה - ניטור מערכת הנשימה

ניטור מערכת הנשימה-מד רוויון חמצן
- ראה אמצעי ניטור סטנדרטים.

-לחצי, נפחי וזרימות ההנשמה- כפי שפורט לעיל', מכונת ההרדמה כוללת צג המציג נתונים ממספר רב של אמצעי ניטור. מערכת ההנשמה במכונת ההרדמה הינה מערכת המפעילה לחץ חיובי ובכך מניעה תערובת גזים אל ריאות החולה דרך צנרת המנשם וצינור ההנשמה המוחדר לקנה הנשימה של המטופל. ישנן צורות הנשמה רבות המותאמות למצבים שונים ולחולים שונים, ופרמטרים רבים בהם שולט המרדים לצורך התאמת ההנשמה למצב החולה. אמצעי ניטור מגוונים עומדים לרשות המרדים ובינהם מערכות המודדות את לחצי ההנשמה, את הזרימות במעגל צנרת המנשם, ואת הנפחים המועברים לחולה. שקלול הנתונים הללו מסייע למרדים לאבחן מצבים שונים מתוך מגוון המצבים הנשימתיים העשויים להתפתח במהלך הרדמה (לדוגמא, חזה אויר, ברונכוספזם, לרינגוספזם, הנשמת שגויה של ריאה אחת, קיפול צנרת ההנשמה, וכו').

-אחוז החמצן הנשאף והננשף- ראה אמצעי ניטור בסיסיים.

-אחוז חומרי ההרדמה הנדיפים הנשאפים והננשפים- מכונת ההרדמה מכילה מודול המאפשר הערכת רמות גזי ההרדמה הנשאפים והננשפים. כך יכול המרדים להעריך את עומק ההרדמה הצפוי. מונח רלוונטי בהקשר זה הוא – MAC-minimal alveolar concentration- זהו ריכוז הגז הנשאף שיביא להעדר תנועה בתגובה לגירוי כירורגי מכאיב ב-50% מהאוכלוסיה. המרדים יכוון את ריכוז גזי ההרדמה על פי ה-MAC המתאים לגז ההרדמה הספציפי ועל פי מאפייני החולה (מצבי חולי שונים יוצרים שינויים ברמת ה-MAC בחולה הספציפי) והגירוי הכירורגי.

-בדיקת דם לגזים-Arterial Blood Gases- ברוב חדרי הניתוח קיימים מכשירים לבדיקת דם לגזים בסמוך לחדר הניתוח. הבדיקה היא מהירה והתשובות מתקבלות באופן מיידי. הפרמטרים הנבדקים הינם רמת החמצן והפחמן הדו חמצני בדם, PH, רוויון החמצן בדם, אלקטרוליטים- סידן, נתרן ואשלגן, רמת המוגלובין וההמאטוקריט, ולקטט. הפרמטרים הללו רלוונטים מאד למצבים האקוטים והבסיסיים העלולים להתפתח במהלך הרדמה ובמתאר סביב הניתוח ומסייעים למרדים בקבלת ההחלטות הטיפוליות.

מכשיר לבדיקת רמות גזים, אלקטרוליטים והמוגלובין בדם