hardama.com

anesthesia subspecialties

forum

anesthesia-road2

דירוג מרדימים

types of anesthesia

anesthesia complications

The anesthesiologist

Anesthesiologist's tools

What is anesthesia?

My anesthesia

אתר www.hardama.com והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ושיבוש תכנים לא חוקי. אתר www.hardama.com והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

אתר www.hardama.com מאפשר לגולשים להשתמש בפורום לצורך העלאת שאלות לאנשי מקצוע בתחום ההרדמה והמהלך סביב הניתוח ולפתח דיון בין הגולשים לבין עצמם בנושאים אלה.

על המשתמשים בפורום למסור מידע שהוא למיטב ידיעתם אמיתי, נכון ומדויק.

בהכנסת תכנים לאתר www.hardama.com (בפורום, תגובות מאמרים, יצירת קשר או בכל דרך אחרת) את/ה מצהיר/ה בזאת במפורש כי הינך בעל/ת מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וכי את/ה מרשה לאתר www.hardama.com בעצם הכנסת התכנים לאתר, לעשות בהם כל שימוש, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לאתר www.hardama.com. את/ה מאשר/ת כי ידוע לך שאתר www.hardama.com שומר לעצמו את הזכות לפרסם מידע זה, באופן מלא, באופן חלקי או לא לפרסמו כלל.

הנך מתחייב/ת שבהוספת הודעה לפורום, תוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות. ושלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלשהו.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי (לרבות סימנים מסחריים, תמונות או סרטוני וידאו), שייכות במלואן לאתר www.hardama.com, אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

אתר www.hardama.com מאפשר לגולשים להשתמש בפורום לצורך העלאת שאלות לאנשי מקצוע בתחום ההרדמה והמהלך סביב הניתוח ולפתח דיון בין הגולשים לבין עצמם בנושאים אלה.

על המשתמשים בפורום למסור מידע שהוא למיטב ידיעתם אמיתי, נכון ומדויק.

בהכנסת תכנים לאתר www.hardama.com (בפורום, תגובות מאמרים, יצירת קשר או בכל דרך אחרת) את/ה מצהיר/ה בזאת במפורש כי הינך בעל/ת מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וכי את/ה מרשה לאתר www.hardama.com בעצם הכנסת התכנים לאתר, לעשות בהם כל שימוש, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לאתר www.hardama.com. את/ה מאשר/ת כי ידוע לך שאתר www.hardama.com שומר לעצמו את הזכות לפרסם מידע זה, באופן מלא, באופן חלקי או לא לפרסמו כלל.

הנך מתחייב/ת שבהוספת הודעה לפורום, תוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות. ושלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלש.

תנאים לשימוש באתר הרדמה

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רפואי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא מרדים או איש מקצוע אחר.
 
מטרתם של התכנים והמאמרים באתר היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים הקשורים להרדמה ולניתוח והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.

אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

אתר www.hardama.com והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, גופני, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

אתר www.hardama.com מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים והמידע הקיימים באתר. אך אתר www.hardama.com יהיה רשאי להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

 

אתם כאן: דף הבית הבהרה משפטית